Różne - ROD Kluczbork im. Tadeusza Kościuszki

Przejdź do treści

Menu główne:

Różne

Ogłoszenia o działkach do zagospodarowania;
Działki zgłoszone przez użytkowników do odstąpienia  
dokładne informacje w biurze ROD pok. nr 1

TEREN:
ALEJA POKOJU                - NR.    59, 189
POLNA II                                   18, 128, 129, 293, 315, 319, 320
POLNA I                                    12
JANA PAWŁA II                          153, 189
LIGOTA ZAMECKA                       118, 297, 298
PREFABET                                  11

Działki do zagospodarowania
KWIATOWA                               duża ilość działek do zagospodarowania


AKTY PRAWNE RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU DOTYCZĄCE GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY KLUCZBORK W 2019 R.


UCHWAŁA NR LVI/548/18RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6k ust. 1, 2, 2a i 3 oraz art. 6j ust. 1, pkt 1 ,ust. 3 i 3b oraz ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)
 
Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
     2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 pkt 1 lub 2.
     3. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
     4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują  mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty za  pojemnik określone w § 3 ust. 1, 2 lub 3.
     5. Liczba pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
     6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie sumę opłat określonych zgodnie z ust. 2 i ust. 4.
     7. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość i liczba pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkuj mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
     8. Roczna opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których znajdują się  domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie  przez część roku w tym rodzinnych ogrodów działkowych stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach na terenie gminy wyrażonej w ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty określonej  w § 4 ust. 1, 2 lub 3.
     9. Roczna opłata ryczałtowa ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości rocznej opłaty ryczałtowej składanej przez właścicieli  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku w tym rodzinnych ogrodów działkowych.
    10. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 3, 5, 7 i 9 określa odrębna uchwała.
 
§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla nieruchomości na których  zamieszkują mieszkańcy:
     1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,
     2) jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty jednorazowy  odbiór pojemnika na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji:
     1) 60 l (0,06 m³) – 12 zł;
     2) 120 l (0,12 m³) – 21 zł;
     3) 240 l (0,24 m³) – 38 zł;
     4) 360 l (0,36 m³) – 58 zł;
     5) 660 l (0,66 m3) – 104 zł;
     6) 1100 l (1,1 m³) – 170 zł.

     2. Ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika na odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali oraz szkła:
     1) 60 l (0,06 m³) – 1 zł;
     2) 120 l (0,12 m³) – 2 zł;
     3) 240 l (0,24 m³) – 3 zł;
     4) 360 l (0,36 m³) – 4 zł;
     5) 660 l (0,66 m3) – 8 zł;
     6) 1100 l (1,1 m³) – 12 zł.
     3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na których odpady nie są                        zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika:
     1) 60 l (0,06 m³) – 25 zł;
     2) 120 l (0,12 m³) – 35 zł;
     3) 240 l (0,24 m³) – 70 zł;
     4) 360 l (0,36 m³) – 105 zł;
     5) 660 l (0,66 m3) – 175 zł;
     6) 1100 l (1,1 m³) – 280 zł.

§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe ryczałtowa stawka opłat od jednego domku letniskowego                   wykorzystywanego jedynie przez część roku wynosi:
       a) 180 zł rocznie – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
       b) 360 zł rocznie – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
      2. Od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część  roku ryczałtowa stawka               opłaty wynosi:
       a) 18.032 zł rocznie - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
       b) 23.920 zł rocznie - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
      3. Od właścicieli nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe wynosi:
       a) 54.00 zł rocznie za jedną działkę - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
       b) 77.00 zł rocznie za jedną działkę - jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/138/15 z dnia 27 października 2015 r. Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wyboru metody opłaty za             gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz.2343).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku
 
Janusz Kędzia


UZASADNIENIE
 
Podjęcie przez Radę Miejską w Kluczborku uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty jest związane z koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19), które weszło w życie 1 lipca 2017r. oraz zawarciem nowej umowy z wykonawcą usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kluczbork od 1 stycznia 2019r.wyłonionym w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.

Burmistrz  Miasta Kluczbork
          
           Jarosław Kielar
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego