Ogłoszenia Zarzadu - ROD Kluczbork im. Tadeusza Kościuszki

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia Zarzadu

Zarząd ROD informuje, że po sporządzeniu bilansu energetycznrgo na dzień 31. grudnia 2018 roku dotyczącego gospodarki energią elektryczną na poszczególnych sektorach odrodu na 1176 jej odbiorców 615 użytkowników ee nie uregulowało należności za zużyty prąd. Stan nieuregulowania zobowiązań z tutułu pobranej energii przez działkowców na ostatni dzień lutego 2019 roku 274 odbiorców końcowych i przedstawia się natępująco;
Teren ALEJA POKOJU - 46, POLNA I - 47, POLNA II - 55, JANA PAWŁA II - 30, LIGOTA ZAMECKA - 68, GARBARNIA - 9, PREFABET - 2, ZYGMUNTA STAREGO - 9.
Zgodnie z regulamniem energetycznym przyjętym w 2017 roku wszyscy działkowcy zalegający z rozliczeniem zostaną odłączeni od ogrodowej sieci energetycznej.

________________________________________________________________________________________________________
                         UWAGA

W dniach wyznaczonych zebrań sprawozdawczo-wyborczych poza wyznaczonymi dniami i  godzinami pracy kasy, będzie można dokonywać wpłat lub uzyskiwać informacje godzinę przed zebraniem.

R.

__________________________________________________
OGŁOSZENIE
Na posiedzeniu zarządu w dniu 12.01.2019 roku przyjęto uchwałą Nr 37/2019 nw. terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych w naszym Ogrodzie, które dla poszczególnych terenów odbędą się;
Teren POLNA I                      03.04.2019 (środa)
         POLNA II                     04.04.2019 (czwartek)
         JANA PAWŁA II            05.04.2019 (piątek)
         LIGOTA ZAMECKA        06.04.2019 (sobota)
         ALEJA POKOJU            08.04.2019 (poniedziałek)
         GARBARNIA                09.04 2019  (wtorek)
         PREFABET                   09.04.2019  (wtorek)
         KWIATOWA                10.04.2019  (środa)
         ALEJA POKOJU II        10.04.2019  (środa)
         ZYGMUNTA STAREGO  10.04.2019  (środa)

      Wszystkie zebrania rozpoczną się w Domu Działkowca przy ul. Dworcowej 1
o godz. 16.30 a w przypadku braku wymaganego Statutem qworum, drugi termin zaproponowano na godz. 17.00

Niezależnie od powyższej informacji, wszyscy członkowie PZD użytkujący działki w naszym Ogrodzie na zauktualizowany adres zamieszkania zostanie wysłane za pośrednictwem poczty, zawiadomienie o zebraniu.
R.  
____________________________________________________________________       

Uzasadnienie


Podjęcie przez zarząd ROD uchwały w sprawie prowizorium budżetowego na 2019 rok, spowodowane było zaskakującym stanowiskiem Rady Miejskiej w Kluczborku (Uchwała w zakładce "Różne") wprowadzającej znaczną podwyżkę za odbiór odpadów komunalnych oraz wejściem w życie nowych opłat za korzystanie z zasobów wód, ogłoszonym w Dzienniku Ustaw - Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180 z dnia 20 lipca 2017 r.). Mając na uwadze terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z wymienionych aktów podjęto uchwałę nr 396/2018 jednocześnie przyjmując, że w nowym roku budżetowym opłaty związane z użytkowaniem działek poza wymienionymi, niezależnymi od nas pozostają bez zmian.

R.
Opłata ogrodowa w 2018 roku
Zarząd ROD im. Tadeusza Kościuszkiinformuje, że w dniu 28.04.2018r. Konferencja Delegatów podjęła uchwałę nr.3 w sprawie zatwierdzenia budżetu ROD w zakresie przychodów i wydatków w 2018 r.
Każdy działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztfunkcjonowania ROD w części przypadającej na jego działkę (art.33 pkt.1 i 2) Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r;
1 - Zgodnie z Uchwałą nr. 5/ XXIII /2014r. z dnia 11 grudnia 2014r. Rady Krajowej PZD
    składka członkowska na 2018 r. wynosi 6 zł. od działki.
2 - Wydatki związane z zarządzaniem ROD 0,23 zł. za m2 działki  z czego 0,08 zł. to
        koszty ponoszone przez ROD na rzecz jednostki terenowej i krajowej.
3 - Opłata na rzecz ogrodu 40.00 zł. (w tym 20 zł.  nagospodarza ) całość zostaje w gestii terenów.
4 - Opłata wodna. Każdy teren który  posiada  hydrofornie jest osobno rozliczany za prąd i obsługę.
Aleja Pokoju – na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 1290 kWh.
Polna I - na terenie wykorzystano w  roku   2017- 5718 kWh.
Ligota Zamecka – na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 1986 kWh.
Prefabet –  na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 385 kWh

1 - Aleja Pokoju - 217 działek - obsługa hydroforni   14 zł.+10 zł.+energia 3,70 = 27,70 zł.
2 - Polna I - 302  działek - obsługa hydroforn i   14 zł. + 10 + energia 11,40 =  35,40 zł.
3 - Ligota Zam. - 308 działek - obsługa hydroforni 14 zł. + 10 zł. + energia 3,90 =  27,90 zł.
4 - Prefabet - 58 - działek - obsługa hydroforni 14zł. + 5 zł. + energia    4,70 = 23,70 zł.
    10,00 zł. na remont silników i pomp ssących oraz utrzymanie sieci wodnej i infrastruktury na każdym terenie,
5 - Opłata prądowa - Na podstawie danych z 2017 r. w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników, na Konferencji Delegatów uchwalono opłatę licznikową w wysokości 10 zł. rocznie.

Nie opłacenie wykorzystanej  energii  do 15 grudnia będzie skutkowało odcięciem
odbiorcy od zasilania   ogrodowego. Ponowne podłączenie do sieci ogrodowej 50,00 zł. (uchwała Konferencji Delegatów z 2016r).
6 - Opłata za wywóz śmieci oraz gałęzi każdy teren rozliczany osobno;

1 - teren - Ligota Zamecka 300 działek i ponad =  25,00 zł.  od działki rocznie.
2 - teren Polna I 300 działek i ponad = 30,00 zł.  od działki rocznie.
3 - teren Polna II 300 działek i ponad =  30,00 zł.  od działki rocznie.
4 - teren Aleja Pokoju 200 działek i ponad =  30,00zł.  od działki rocznie.
5 - teren Jana Pawła II 200działek i ponad =  40,00 zł.  od działki rocznie.
6 - teren Garbarnia 50  działek i ponad =  30,00 zł.  od działki rocznie.
7 - teren Prefabet 50  działek i ponad =  25,00 zł.  od działki rocznie.
8 - tereny; Kwiatowa, Aleja Pokoju II, Zygmunta Starego - 25,00 zł. od działki rocznie

Równocześnie zarząd ROD informuje, że nie można do kontenerów na śmieci wrzucać odpadów biodegradowalnych takich jak:  chwasty, trawa ,liście, żywopłoty, gałęzie itp.
Tego typu odpady powinny być składowane w kompostownikach.

Nie zastosowanie się do w/w informacji będzie skutkować podwyższeniem opłaty rocznej za
wywóz śmieci.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego