Ogłoszenia Zarzadu - ROD Kluczbork im. Tadeusza Kościuszki

Przejdź do treści

Menu główne:

Ogłoszenia Zarzadu

W związku z rezygnacją pełnienia obowiązków gospodarza terenu POLNA II - Zarząd ROD w porozumieniu z Kołem terenu zatrudni osobę na stanowisko gospodarza terenu POLNA II. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Zarządem ROD w Biurze Domu działkowca przy ulicy Dworcowej w dniach pracy lub przez stronę www.rodkluczbork.pl zakladka Kontakt.
______________________________________________________________________________________________________________
Zarząd ROD informuje, że można już wpłacać należności za zużytą energię  elektryczną w bieżącym roku rozrachunkowym. Działkowcy na których  energia włączona jest przez cały rok zobowiązani są do uregulowania  należności do dnia 18.12.2019 w kasie ROD lub do 31 grudnia 2019 r. -  liczy się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. Działkowcy,  którzy nie uregulują wymaganych należności uchwałą Konferencji  Delegatów, zostaną odłączeni do zasilania.
Jednocześnie pragniemy  poinformować, że nie wszyscy użytkownicy działek opłacili należne do  dnia 30.06.2019 r opłaty działkowe i tak;
Aleja Pokoju                       21
Polna I                               13
Polna II                               7
Jana Pawła II                      4
Ligota Zamecka                  20
Garbarnia                            8
Prefabet                              4
Kwiatowa                           20
Aleja Pokoju II                     5
Zygmunta Starego                2
Zaległosci  z tego tytułu nie pozwolą na opłatenie m.in należności za pobraną  energię elektryczną na terenach, wywóz śmieci i odpadów  biodegradowalnych, wykonania preliminarzy terenowych i innych związanych z  utrzymanie bieżącym ogrodu. Dalsze opóźnianie w regulowaniu zobowiązań  może skutkować odcięciem zasilania energetycznego ogrodu.

                                                                                                                                                          Zarząd  ROD
______________________________________________________________________________________________________________
Zarząd  informuje, że zgodnie z harmonogramem wywozu śmieci w 2019 roku z  poszczególnych terenów Ogrodu - miesiąc październik jest ostatnim  miesiącem odbioru śmieci. Na terenach powyżej 100 działek ostatnim dniem  odbioru jest piątek 25-go października. Po  tym dniu w miejscach stałego stacjonowania pojemników nie będziemy mogli  już składać śmieci. Na terenach na których w ramach dodatkowej opłaty  (Aleja Pokoju, Polna II, Jana Pawła II, Ligota Zamecka oraz Garbarnia)  po za gałęziami nie wyrzucamy odpadów które były składowane w  pojemnikach. Przypominamy jednocześnie, że szkło okienne, całe meble i  ich części, ceramika sanitarna, materiały budowlane w tym stolarka  budowlana i gruz, sprzęt elektroniczny i agd, dywany, opony  - podobnie  jak z terenów zamieszkanych, osobiście odstawiamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt funkcjonuje przy składowisku odpadów komunalnych w Gotartowie. Warunkiem bezpłatnego złożenia wymienionych materiałów jest dowód opłaty działkowej (KP) za dany rok.
Niedpowiedzialne zachowanie się anonimowych działkowców skutkować będzie podwyższonymi opłatami.  
______________________________________________________________________________________________________________
Jesteśmy już po  maratonie zebrań sprawozdawczo-wyborczych i konferencji delegatów, która  odbyła się w ostatnią sobotę kwietnia 2019 roku. Najważniejszym  wydarzeniem zakończonego cyklu tegorocznych zebrań było uczestnictwo  włodarzy miasta Kluczbork na każdym z walnych zebrań poszczególnych  terenów. W trakcie zebrań, na liczne pytania z sali w szczególności  obejmującą gospodarkę odpadami komunalnymi dotyczącymi działkowców, w  świetle Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   odpowiadali m.in Pan Jarosław Kielar - Burmistrz, Roman Kamiński i  Dariusz Morawiec - zastępcy Burmistrza, Pani Bożena Stempel - Naczelnik  Wydziału ochrony środowiska oraz pracownice tego wydziału.
Wielu z nas podwyżka opłat za śmieci boleśnie dotknęła, zważywszy na fakt, że podniesiono ją
o  250% w stosunku do poprzedniego roku oraz to, że z własnych gospodarstw  domowych również wnosimy do kasy gminy niemałe opłaty.
Jednym  z pozytywnych efektów prowadzonych przez zarząd rozmów, Miasto zgodziło  się na zmniejszenie do 40 złotych opłat za wywóz śmieci z terenów;  Aleja Pokoju II, Garbarnia, Prefabet, Zygmunta Starego i Kwiatowa.* Na  pozostałych terenach opłata ta wynosi 77 złotych.
*  działkowcy, którzy wniesli opłaty za wywóz śmieci do dnia 27.04.2019  roku w wysokości 77 złotych, mogą odebrać wpłaconą nadwyżkę w kasie w  dniach jej pracy.
_____________________________________________________________________________________________________________
Konferencja delegatów przyjęła w głosowaniu wysokość opłat za  użytkowanie działek na 2019 rok z zastrzeżeniem opłat za wywóz śmieci z  terenów wymienionych powyżej. Jednocześnie aprobowała prowizorium  budżetowe przyjęte przez zarząd Uchwałą Nr 396/2018 z dnia 28 grudnia  2018 roku.
__________________________________________________________________________________
Zarząd ROD informuje, że po sporządzeniu bilansu energetycznrgo na dzień 31. grudnia 2018 roku dotyczącego gospodarki energią elektryczną na poszczególnych sektorach odrodu na 1176 jej odbiorców 615 użytkowników ee nie uregulowało należności za zużyty prąd. Stan nieuregulowania zobowiązań z tutułu pobranej energii przez działkowców na ostatni dzień lutego 2019 roku 274 odbiorców końcowych i przedstawia się natępująco;
Teren ALEJA POKOJU - 46, POLNA I - 47, POLNA II - 55, JANA PAWŁA II - 30, LIGOTA ZAMECKA - 68, GARBARNIA - 9, PREFABET - 2, ZYGMUNTA STAREGO - 9.
Zgodnie z regulamniem energetycznym przyjętym w 2017 roku wszyscy działkowcy zalegający z rozliczeniem zostaną odłączeni od ogrodowej sieci energetycznej.
______________________________________________________________________________________________________________
       UWAGA

W dniach wyznaczonych zebrań sprawozdawczo-wyborczych poza wyznaczonymi dniami i  godzinami pracy kasy, będzie można dokonywać wpłat lub uzyskiwać informacje godzinę przed zebraniem.

R.
OGŁOSZENIE
Na posiedzeniu zarządu w dniu 12.01.2019 roku przyjęto uchwałą Nr 37/2019 nw. terminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych w naszym Ogrodzie, które dla poszczególnych terenów odbędą się;
Teren POLNA I                      03.04.2019 (środa)
         POLNA II                     04.04.2019 (czwartek)
         JANA PAWŁA II            05.04.2019 (piątek)
         LIGOTA ZAMECKA        06.04.2019 (sobota)
         ALEJA POKOJU            08.04.2019 (poniedziałek)
         GARBARNIA                09.04 2019  (wtorek)
         PREFABET                   09.04.2019  (wtorek)
         KWIATOWA                10.04.2019  (środa)
         ALEJA POKOJU II        10.04.2019  (środa)
         ZYGMUNTA STAREGO  10.04.2019  (środa)

      Wszystkie zebrania rozpoczną się w Domu Działkowca przy ul. Dworcowej 1
o godz. 16.30 a w przypadku braku wymaganego Statutem qworum, drugi termin zaproponowano na godz. 17.00

Niezależnie od powyższej informacji, wszyscy członkowie PZD użytkujący działki w naszym Ogrodzie na zauktualizowany adres zamieszkania zostanie wysłane za pośrednictwem poczty, zawiadomienie o zebraniu.
R.  
______________________________________________________________________________________________________________
Opłata ogrodowa w 2018 roku
Zarząd ROD im. Tadeusza Kościuszkiinformuje, że w dniu 28.04.2018r. Konferencja Delegatów podjęła uchwałę nr.3 w sprawie zatwierdzenia budżetu ROD w zakresie przychodów i wydatków w 2018 r.
Każdy działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztfunkcjonowania ROD w części przypadającej na jego działkę (art.33 pkt.1 i 2) Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r;
1 - Zgodnie z Uchwałą nr. 5/ XXIII /2014r. z dnia 11 grudnia 2014r. Rady Krajowej PZD
    składka członkowska na 2018 r. wynosi 6 zł. od działki.
2 - Wydatki związane z zarządzaniem ROD 0,23 zł. za m2 działki  z czego 0,08 zł. to
        koszty ponoszone przez ROD na rzecz jednostki terenowej i krajowej.
3 - Opłata na rzecz ogrodu 40.00 zł. (w tym 20 zł.  nagospodarza ) całość zostaje w gestii terenów.
4 - Opłata wodna. Każdy teren który  posiada  hydrofornie jest osobno rozliczany za prąd i obsługę.
Aleja Pokoju – na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 1290 kWh.
Polna I - na terenie wykorzystano w  roku   2017- 5718 kWh.
Ligota Zamecka – na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 1986 kWh.
Prefabet –  na terenie wykorzystano w  roku   2017 - 385 kWh

1 - Aleja Pokoju - 217 działek - obsługa hydroforni   14 zł.+10 zł.+energia 3,70 = 27,70 zł.
2 - Polna I - 302  działek - obsługa hydroforn i   14 zł. + 10 zł + energia 11,40 =  35,40 zł.
3 - Ligota Zam. - 308 działek - obsługa hydroforni 14 zł. + 10 zł. + energia 3,90 =  27,90 zł.
4 - Prefabet - 58 - działek - obsługa hydroforni 14zł. + 5 zł. + energia    4,70 = 23,70 zł.
    10,00 zł. na remont silników i pomp ssących oraz utrzymanie sieci wodnej i infrastruktury na każdym terenie,
5 - Opłata prądowa - Na podstawie danych z 2017 r. w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego a sumą wskazań wszystkich podliczników, na Konferencji Delegatów uchwalono opłatę licznikową w wysokości 10 zł. rocznie.

Nie opłacenie wykorzystanej  energii  do 15 grudnia będzie skutkowało odcięciem
odbiorcy od zasilania   ogrodowego. Ponowne podłączenie do sieci ogrodowej 50,00 zł. (uchwała Konferencji Delegatów z 2016r).
6 - Opłata za wywóz śmieci oraz gałęzi – każdy teren rozliczany osobno;

1 - teren - Ligota Zamecka 300 działek i ponad =  25,00 zł.  od działki rocznie.
2 - teren Polna I 300 działek i ponad = 30,00 zł.  od działki rocznie.
3 - teren Polna II 300 działek i ponad =  30,00 zł.  od działki rocznie.
4 - teren Aleja Pokoju 200 działek i ponad =  30,00zł.  od działki rocznie.
5 - teren Jana Pawła II 200działek i ponad =  40,00 zł.  od działki rocznie.
6 - teren Garbarnia 50  działek i ponad =  30,00 zł.  od działki rocznie.
7 - teren Prefabet 50  działek i ponad =  25,00 zł.  od działki rocznie.
8 - tereny; Kwiatowa, Aleja Pokoju II, Zygmunta Starego - 25,00 zł. od działki rocznie

Równocześnie zarząd ROD informuje, że nie można do kontenerów na śmieci wrzucać odpadów biodegradowalnych takich jak:  chwasty, trawa ,liście, żywopłoty, gałęzie itp.
Tego typu odpady powinny być składowane w kompostownikach.

Nie zastosowanie się do w/w informacji będzie skutkować podwyższeniem opłaty rocznej za
wywóz śmieci.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego